Oferta

POZWOLENIA SEKTOROWE

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska eksploatacja instalacji powodująca:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 • wytwarzanie odpadów

jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Wykonujemy niezbędne działania formalno-prawne w celu uzyskania wymaganego pozwolenia oraz w razie potrzeby, reprezentujemy firmę przed organami ochrony środowiska do czasu uzyskania wnioskowanego pozwolenia.
W ramach naszej działalności opracowujemy dokumentacje, na podstawie których uzyskuje się następujące pozwolenia i zezwolenia:

 • pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego,
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód,
 • pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych,
 • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód i gruntu

W zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego wykonujemy również dokumentacje dla instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

POZWOLENIA ZINTEGROWANE

Pozwolenia zintegrowane zostały wprowadzone do prawa unijnego Dyrektywą Unii Europejskiej nr 96/61/WE zwaną Dyrektywą IPPC (z ang. Integrated Pollution Prevention and Control – zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń) wydaną w 1996 roku, natomiast do prawa polskiego zostały transponowane (dostosowane) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późń. zm.).

Pozwolenie zintegrowane, stanowi rodzaj koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej uzyskiwanej dla określonych instalacji. Pozwolenie zintegrowane obejmuje swym zakresem wszystkie oddziaływania na środowisko określane w pozwoleniach sektorowych oraz ich wzajemne powiązania.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera kompleksowe podejście zakładu do ochrony środowiska a realizowane jest m.in. poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technik (ang. best available techniques, BAT) tj. najbardziej efektywnych technik w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości, o takim stopniu rozwoju, który umożliwia jej praktyczne zastosowanie z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów inwestycyjnych i korzyści dla środowiska, a którą to technikę prowadzący daną instalację może uzyskać i wdrożyć.

W ramach naszej działalności wykonujemy kompletne wnioski (dokumentacje) w celu uzyskania pozwoleń zintegrowanych.

KOBIZE
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), zwana dalej "Ustawą", powołała do życia Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który m.in. wykonuje zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, zwanej dalej "Krajową bazą". Wykonywanie zadań Krajowego Ośrodka powierzono Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-PIB-KOBiZE).

Krajowa baza stanowi system informatyczny, zawierający zabezpieczoną bazę danych, który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji wskazanych w art. 6 ust. 2 Ustawy, tj. informacji o:

 • wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska;
 • wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom;
 • środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji;
 • wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji;
 • planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć;
 • aktywnościach związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i usługami;
 • prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki.

Informacje zawarte w Krajowej bazie mają być, zgodnie z przepisami Ustawy, wykorzystywane na potrzeby statystyki publicznej, systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych, systemu bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania, sprawozdawczości w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej oraz oceny bieżącej jakości powietrza. W przyszłości dane raportowane do Krajowej bazy mają stanowić podstawę do generowania raportów wymaganych na potrzeby wymienionych systemów.

Gromadzenie tych danych w jednym miejscu, a nie rozproszonych w wielu urzędach, pozwoli na dokonywanie porównań i weryfikacji danych emisyjnych i jednolite traktowanie podmiotów, niezależnie od ich lokalizacji.

W ramach wypełniania obowiązków wynikających z treści powyższej ustawy oferujemy:

 • kompleksowe prowadzenie sprawozdawczości w KOBIZE
 • konsultacje w zakładzie, dotyczące rejestracji i wypełnianie formularzy
 • weryfikacja on-line, danych wprowadzonych przez prowadzącego instalację, do krajowej bazy

PRZEGLĄDY EKOLOGICZNE

Zgodnie z treścią art. 237 POŚ, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, zobowiązać prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądy ekologicznego.

Wykonujemy następujące dokumentacje mające charakter przeglądów ekologicznych:

 • przeglądy ekologiczne na podstawie art. 238 POŚ,
 • analizy typu due-diligence, w zakresie dotyczącym spełniania wymogów zawartych w POŚ,
 • analizy stanu aktualnego, mająca na celu określenie zakresu dotychczasowych zaniedbań formalno-prawnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w aspekcie spełniania wymogów zawartych w POŚ,

Przygotowana przez nas analiza określi faktyczne braki formalno-prawne w zakresie spełniania wymogów ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. W przedstawionej analizie określamy niezbędne działania mające na celu uregulowanie stwierdzonych nieprawidłowości.

Proponujemy doradztwo w zakresie ochrony środowiska w ramach stałej lub okresowej umowy.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

W ramach wymaganych Prawem Ochrony Środowiska dokumentów dotyczących bieżącej i okresowej sprawozdawczości oferujemy usługi w zakresie wykonywania następujących dokumentów:

 • prowadzenie ewidencji zanieczyszczeń i naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji i wykazów informacji dla organów ochrony środowiska
 • przygotowanie rocznego zestawienia odpadów
 • prowadzenie bieżącej ewidencji odpadów

EMISJA HAŁASU

W ramach prowadzonej działalności oferujemy również usługi związane z obliczaniem emisji hałasu przemysłowego.

Analizy uciążliwości akustycznej dla obiektów i instalacji.